Contact information:

Church of Christ The Hague / Rotterdam  De Gaarde 61 / 2542 CB / Den Haag / The Netherlands

Email: thehaguerotterdam@gmail.com

Addresses of churches of Christ in The Netherlands: gemeentevanchristus.nl

Donations:

ABN AMRO NL61ABNA0430175256, P.D. Krumrei inzake Gemeente van Christus